Financiën

Financiële informatie rond de uitzending


Financiële bijdrage
Voorafgaand aan de uitzending stemt de GZB met de kerkenraad af welke financiële bijdrage vanuit de uitzendende gemeente kan worden verwacht. In principe geldt voor een alleengaande €25.000,- en voor een echtpaar €35.000,- [1]. De afspraken tussen kerkenraad en GZB worden schriftelijk vastgelegd in een ‘afsprakendocument’. In dit proces zal de kerkenraad de TFC inschakelen om een financieel plan te maken.
 
Het financieel plan laat zien hoe de TFC de gevraagde financiële bijdrage bijeen gaat brengen. De te ontvangen steun zal in de meeste gevallen hoofdzakelijk uit de volgende categorieën bestaan: 

 • Structurele inkomsten, zoals:
 1. Donateurs die een automatische incasso afgeven of een periodieke overmaking toezeggen. Dit kunnen bijvoorbeeld gemeenteleden, familieleden, vrienden, bedrijven en overige organisaties zijn.
 2. Eén of enkele jaarlijks terugkerende collecten tijdens kerkdiensten.
 • Incidentele inkomsten, zoals:
 1. Spontane giften naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en website.
 2. Fondsenwervingsacties die de TFC organiseert (voor inspiratie zie www.gzb.nl/actie). 


Structurele inkomsten
Voor de TFC geeft het veel rust als een zo groot mogelijk deel van de steun uit structurele inkomsten bestaat. Zeker als na enkele jaren een zekere ‘actiemoeheid’ kan optreden. Daarom is het goed om in de beginfase van de uitzending veel energie te steken in het verkrijgen van vaste donateurs, zowel vanuit de thuisgemeente als uit de familie- en vriendenkring van de zendingswerker. Daarbij helpt het om zo concreet mogelijk duidelijk te maken wat de stand van zaken is. Maak duidelijk welk bedrag (nog) nodig is en wat je van de achterban concreet verwacht. Dat kan aan de hand van een meter waarmee wordt bijgehouden hoeveel al is opgehaald en hoeveel nog nodig is, bijvoorbeeld met: 

 • Een thermometer die wordt aangevuld per €500,-
 • Een opgeknipte vlag van het land die wordt opgebouwd per €500,-
 • Een kaart van het land die wordt ingevuld per €500,- 


Tweede reden om zo veel mogelijk steun vanuit structurele gevers te vinden, is de zekerheid voor het starten van het opleidingstraject van de zendingswerker. Dit traject wordt pas gestart wanneer duidelijk is dat er genoeg financiële draagkracht is.

Overige vragen over financiën

 • Heeft de TFC een eigen bankrekening nodig?
  Nee, een TFC heeft geen eigen bankrekening nodig. Iedere TFC heeft bij de GZB een eigen projectcode. Giften die op de GZB bankrekening (NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB) worden bij vermelding van deze code aan de betreffende TFC toegekend. Uiteraard is het belangrijk dat het juiste IBAN nummer en de juiste projectcode worden gecommuniceerd.

  Maandelijks sturen we een update van de fondsenwerving aan de penningmeester. Op verzoek kunnen we daarbij ook donateursgegevens verstrekken, maar dan moet er een vertrouwelijkheidsverklaring getekend worden.
   
 • Zijn giften aan de TFC fiscaal aftrekbaar?
  Ja, de GZB is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uiteraard geldt dit alleen voor overboekingen (via internet, een machtiging of een acceptgiro). Een contante gift (bijvoorbeeld geld in de collectezak) zonder ‘bewijs’ is nooit fiscaal aftrekbaar.
   
 • Hoe kan de bijdrage van de TFC aan de GZB worden overgemaakt?
  Een groot deel van de giften zal maandelijks bij de GZB binnenkomen door middel van machtigingen. Wanneer er een actie of collecte is geweest, vragen we de opbrengst zo snel mogelijk over te maken naar de GZB.
  Voor iedere TFC wordt een unieke projectcode aangemaakt. Zodra deze bekend is, zult u die via de GZB ontvangen.
   
 • Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over financiën?
  Binnen de GZB is de controller, Tijmen van Steeg (tvsteeg@gzb.nl), het aanspreekpunt voor financiële zaken. Hij stemt aan het begin van het jaar met elke TFC de verwachte financiële bijdrage af. 

 

[1] Per maart 2019. Bedragen kunnen veranderen/veranderd zijn.