Financiën

Financiële informatie rond de uitzending


Voorafgaand aan de uitzending stemt de GZB met de kerkenraad af welke financiële bijdrage vanuit de uitzendende gemeente kan worden verwacht. De kerkenraad bevestigt voorafgaand aan de uitzending aan de GZB dat zij akkoord gaat met de gevraagde financiële bijdrage. In dit proces zal de kerkenraad de TFC inschakelen om een financieel plan te maken.

Het financieel plan laat zien hoe de TFC de gevraagde financiële bijdrage bijeen gaat brengen. De te ontvangen steun zal in de meeste gevallen hoofdzakelijk uit de volgende categorieën bestaan:

Structurele inkomsten, zoals:

  • Donateurs die een automatische incasso afgeven of een periodieke overmaking toezeggen. Dit kunnen zowel particulieren, bedrijven als overige organisaties zijn.
  • Eén of enkele jaarlijks terugkerende collecten tijdens kerkdiensten.


Incidentele inkomsten, zoals:

  • Spontane giften naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en website.
  • Fondsenwervingsacties die de TFC organiseert (o.a. SAMSAM, rommelmarkt, verkoop- en sponsoracties).


Voor de TFC geeft het veel rust als een zo groot mogelijk deel van de steun uit structurele inkomsten bestaat. Zeker als na enkele jaren een zekere ‘actiemoeheid’ kan optreden.
Daarom is het goed om in de beginfase van de uitzending veel energie in het verkrijgen van vaste donateurs te steken, zowel vanuit de thuisgemeente als uit de familie- en vriendenkring van de zendingswerker. Daarbij helpt het om zo concreet mogelijk duidelijk te maken wat de stand van zaken is. Maak duidelijk welk bedrag (nog) nodig is en wat je van de achterban concreet verwacht.

Houd ergens in de gemeente op papier of fysiek een thermometer bij met de stand van zaken. Zo wordt de gemeente er steeds weer op geattendeerd of de inspanningsverplichting al gerealiseerd is.