Opzetten TFC

Opzetten van een Thuisfrontcommissie


Wat is een Thuisfrontcommissie?
Iedere zendingswerker die uitgezonden wordt, heeft een Thuisfrontcommissie (TFC) nodig. De voornaamste redenen om een TFC op te richten ligt in het meeleven en ondersteunen van de zendingswerker en het financieel mogelijk maken van de uitzending. Een TFC is een vaste groep mensen die om de zendingswerker heen staat en hem ondersteunt. 

Waarom is een TFC nodig?
De GZB heeft ongeveer 50 zendingswerkers uitgezonden. Zij helpen kerken wereldwijd bij gemeentestichting, gemeenteopbouw en diaconaal werk. Maar zendingswerk doe je niet alleen. Sterker nog, zendingswerk kan niet zonder een betrokken thuisfront.
Daarom werken we bij de GZB met TFC’s. De TFC is de schakel tussen de zendingswerker en de uitzendende gemeente. De TFC stimuleert de gemeente om met gebed, meeleven en financiële steun bij de zendingswerker betrokken te zijn. Tegelijkertijd helpt de TFC de zendingswerker om zijn werk zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen. Zo krijgt zending in de gemeente een gezicht!

Wie zitten er in een TFC?
Een TFC is niet bedoeld als clubje voor goede vrienden of familie. Juist niet. Een TFC staat dicht bij de zendingswerker, maar staat ook nog volledig in de thuisgemeente. Daarom is het belangrijk dat de TFC een afspiegeling is van de gemeente. Een diverse groep mensen (jong/oud, man/vrouw) weet de gemeente op verschillende manieren aan te spreken en te betrekken.

 • Voorzitter – verantwoordelijk voor:
  o Agenderen en leiden van vergaderingen
  o Bewaken van uitvoering van taken en afspraken
  o Contactpersoon naar GZB
 • Penningmeester – verantwoordelijk voor:
  o Beheren van de financiën
  o Maken van een financieel jaarverslag
  o De overige TFC-leden op de hoogte houden van de financiële stand van zaken 
 • Communicatiecoördinator – verantwoordelijk voor:
  o Publiceren van artikelen en nieuwtjes via relevante kanalen voor de kerkelijke gemeente(kerkblad, website, Facebook, etc.)
  o Realiseren en uitvoeren van het communicatieplan, in overleg met de zendingswerker
 • Fondsenwerver – verantwoordelijk voor:
  o Initiëren en aansturen van fondsenwervende activiteiten
  o Realiseren van het opgestelde fondsenwervingsplan, in overleg met de zendingswerker
 • Gebedscoördinator - verantwoordelijk voor:
  o Coördineren van gebed voor de zendingswerker en zijn/haar werk
  o Doorgeven van gebedspunten voor de kerkdienst, clubs, etc.
 • Vertrouwenspersoon - verantwoordelijk voor:
  o Adviseren en coachen van de zendingswerker bij problemen, vragen of ander lief en leed
  o Helpen, begeleiden en coachen van de zendingswerker
 • Overige taken verdelen naar keuze:
  o Notulist – het maken van een verslag na een overleg en deze rondsturen naar de TFC leden.


Natuurlijk is het mogelijk dat één persoon meerdere taken op zich neemt. Dit wordt binnen de TFC in goed overleg besloten. Een TFC bestaat meestal uit 5 tot 7 personen.

Hoe stel je een TFC samen?
Een zendingswerker gaat meestal zelf, maar in overleg met de kerkenraad, op zoek naar leden voor zijn TFC. Het is daarbij natuurlijk goed om te kijken wie past binnen de beschikbare functies. Daarnaast is het belangrijk om hierop te letten:

 • Zendingswerk is een Bijbelse opdracht voor de christelijke gemeente en daarom ook een taak die vanuit de gemeente wordt gedaan. Een zendingswerker zet zijn TFC daarom in overleg met de kerkenraad op. Het is verstandig om in de TFC een lid van de kerkenraad, maar ook van de zendingscommissie op te nemen. Zo wordt het zendingswerk zo goed mogelijk in de gemeente ingebed. Dit vergroot het draagvlak. 
 • Om ook de jeugd bij het zendingswerk te betrekken, kan het goed zijn om een jongere te vragen voor de TFC. 
 • Daarnaast kunnen in de TFC ook mensen plaatsnemen die een persoonlijke band hebben met de zendingswerker, zoals familie en vrienden. Hierbij is het echter wel van belang dat persoonlijke betrokkenheid, objectiviteit niet in de weg staat. Een ‘professionele rol’ is nodig.


Meer info
Wilt u meer weten over een GZB-thuisfrontcommissie? Kijk dan op www.gzb.nl/tfc
U kunt ook contact opnemen met uw relatiebeheerder. Zie info onder Contact.