Opzetten TFC

Waarom is een TFC nodig?

De GZB heeft ongeveer 50 zendingswerkers uitgezonden. Zij helpen kerken wereldwijd bij gemeentestichting, gemeenteopbouw en diaconaal werk. Maar zendingswerk doe je niet alleen. Sterker nog, zendingswerk kan niet zonder een betrokken thuisfront.
Daarom werken we bij de GZB met thuisfrontcommissies (TFC). 
Een TFC is de schakel tussen de zendingswerker en de uitzendende gemeente. De TFC stimuleert de gemeente om met gebed, meeleven en financiële steun bij de zendingswerker betrokken te zijn. Tegelijkertijd helpt de TFC de zendingswerker om zijn werk zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Zo krijgt zending in de gemeente een gezicht!

Voor Antonie & Cora Treuren, zendingswerkers in Colombia, is hun TFC onmisbaar.
Bekijk ook het filmpje…

Wie zitten er in een TFC?

 • Voorzitter – verantwoordelijk voor:
  - Agenderen en leiden van vergaderingen
  - Bewaken van uitvoering van taken en afspraken
  - Contactpersoon naar GZB
 • Penningmeester – verantwoordelijk voor:
  - Beheren van de financiën
  - Maken van een financieel jaarverslag
  - De overige TFC-leden op de hoogte houden van de financiële stand van zaken 
 • Communicatiecoördinator – verantwoordelijk voor:
  - Het in overleg met de zendingswerker realiseren en uitvoeren van het communicatieplan dat is opgesteld voor de betreffende uitzending
 • Fondsenwerver – verantwoordelijk voor:
  - Het in overleg met de zendingswerker realiseren van het fondsenwervingsplan dat is opgesteld voor de betreffende uitzending
  - Het initiëren en aansturen van fondsenwervende activiteiten
 • Gebedscoördinator - verantwoordelijk voor:
  - Coördinatie van gebed voor de zendingswerker en zijn werk
  - Doorgeven van gebedspunten voor de kerkdienst, clubs, etc.
 • Vertrouwenspersoon 

Natuurlijk is het mogelijk dat één persoon meerdere taken op zich neemt. Dit wordt binnen de TFC in goed overleg besloten. Een TFC bestaat meestal uit 5 tot 7 personen.

Hoe stel je een TFC samen?

Een zendingswerker gaat meestal zelf op zoek naar leden voor zijn TFC. Het is daarbij natuurlijk goed om te kijken wie past binnen de beschikbare functies. Daarnaast is het belangrijk om hierop te letten:

 • Zendingswerk is een Bijbelse opdracht voor de christelijke gemeente en daarom ook een taak die vanuit de gemeente wordt gedaan. Een zendingswerker zet zijn TFC daarom in overleg met de kerkenraad op. Het is verstandig om in de TFC een lid van de kerkenraad, maar ook van de zendingscommissie op te nemen. Zo wordt het zendingswerk zo goed mogelijk in de gemeente ingebed. Dit vergroot het draagvlak. 
 • Om ook de jeugd bij het zendingswerk te betrekken, kan het goed zijn om een jongere te vragen voor de TFC. 
 • Daarnaast kunnen in de TFC ook mensen plaatsnemen die een persoonlijke band hebben met de zendingswerker, zoals familie en vrienden. Hierbij is het echter wel van belang dat persoonlijke betrokkenheid, objectiviteit niet in de weg staat. Een 'professionele rol' is nodig.