Positie TFC

Positie van een TFC in de kerkelijke gemeente


Zending is de roeping van de gemeente en geen particulier initiatief*. De GZB vraagt  daarom instemming van de gemeente bij de uitzending. Eerst aan de kerkenraad en daarna, tijdens de uitzenddienst, aan de gemeente. Als de kerkenraad instemt met de uitzending, vraagt de GZB de kerkenraad om een akkoord voor het vormen van een TFC. Deze TFC wordt gevormd in de kerkelijke gemeente van de zendingswerker, omdat deze gemeente ook de uitzendende gemeente is.

Om de verbindingen binnen de gemeente vorm te geven en de TFC in te bedden in de kerkelijke gemeente, heeft het de voorkeur dat er in de TFC een afvaardiging van de kerkenraad en de zendingscommissie zit. 

* Zie www.gzb.nl/zendingsbeleid