Taken TFC

Taken van een Thuisfrontcommissie


Een TFC heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Sommige mensen denken daarbij eerst aan financieel draagvlak vinden en anderen juist aan communicatie. De GZB heeft de verschillende taken omvat in de volgende drie pijlers: meebidden, meeleven en meegeven. Als TFC mag je deze drie manieren van betrokkenheid overdragen aan de gemeente.

Voor de uitzending is het van belang dat de leden van de TFC en de zendingswerker afspraken hebben gemaakt over de komende periode, bijvoorbeeld over de hoeveelheid van nieuwsbrieven en communicatiemomenten. Wanneer de zendingswerker uitgezonden is, is het overleggen niet gemakkelijk en wil je dat de TFC zelfstandig de taken en verantwoordelijkheden opneemt. Het uitspreken van de verwachtingen, wensen en (on-)mogelijkheden is daarbij belangrijk. 

 

Meebidden

Het gebed is de dragende kracht onder het zendingswerk, omdat het werk alleen in afhankelijkheid van God vruchtbaar kan zijn. Het is daarom van cruciaal belang om het gebed voor de zending en de zendingswerker goed te organiseren. Dit is de taak van de gebedscoördinator. 
 • Vraag de zendingswerker om met regelmaat (concrete) dank- en gebedspunten aan te dragen. Spreek daarbij duidelijk af welke punten vertrouwelijk zijn en welke punten breder gedeeld kunnen worden. 
 • Deel de gebedspunten uit, denk hierbij ook aan de gebedskringen en het andere gemeentewerk. Een idee kan zijn om elke maand een bepaalde groep in de gemeente te vragen om speciaal voor de zendingswerker te bidden. Of u verzamelt 31 mensen die ieder één dag in de maand gewoon thuis voor de zendingswerker bidden. Zo wordt het ‘gebedsstokje’ doorgegeven in de gemeente.
 • Verspreid de gebedspunten op verschillende manieren. Denk hierbij aan e-mail maar ook aan het kerkblad of andere communicatiemogelijkheden in uw gemeente. Zo bereikt u jong en oud. 
 • Probeer elke TFC-vergadering de tijd te nemen om met elkaar te bidden. Op de website van de GZB zijn ook vergaderopeningen te vinden die gebruikt kunnen worden (www.gzb.nl/vergaderopeningen).
 • Maak afspraken met de predikant over de frequentie van voorbede in de erediensten voor het zendingswerk en lever dan ook de actuele gebedspunten aan. Nodig de predikant ook eens uit bij een TFC-vergadering.
 • Geef de achterban de mogelijkheid om zich aan te melden voor een gebedsmail. Aanmelden kan dan via de nieuwsbrief, als optie op de deelgenotenfolder of via de website. De mail wordt met regelmaat (maandelijks) verstuurd door de zendingswerker of de TFC. De lijst met aangemelde mailadressen kan eens per maand worden opgevraagd bij akardol@gzb.nl.
 


Meeleven

Om mee te leven met de zendingswerker, is het belangrijk dat er voldoende gecommuniceerd wordt over het werk en welzijn van de werker. Communiceren kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het uitdelen van materialen, het delen van berichten, het laten zien van filmpjes, het vragen om financiële steun en nog veel meer.
Een gemeente die actief meeleeft met de zendingswerker is zichtbaar. Zichtbaar voor de zendingswerker in brieven en kaartjes, in het lezen en delen van de nieuwsbrieven en ook in financiële steun. Maar ook de zendingswerker is, ondanks de afstand, onderdeel van de gemeente.
 
 • Communicatie (-middelen)
  Bij communicatie gaat het om twee dingen: het juiste medium en herhaling. De gehele gemeente is niet op één manier te bereiken. Jongeren zijn actief op sociale media en internet, de oudere generatie leest de kerkbode en soms de mail. Zorg ervoor dat beide doelgroepen worden geïnformeerd.
  Het overbrengen van een boodschap kost tijd. De kracht van communicatie zit dan ook in herhaling. Eén oproep in het kerkblad maakt weinig los. Benader de gemeente meerdere keren op verschillende manieren.
 • Uitdelen van de folder
  De zendingswerker maakt samen met de GZB een folder om uit te delen in de gemeente. Deze folder geeft informatie over het werk, contactgegevens en geeft de mogelijkheid om aan te melden voor de nieuwbrieven. Ook kan men hiermee een (structurele) gift toekennen. Deze folder wordt een halfjaar voor de start van de opleiding uitgedeeld in de gemeente. 
 • Verspreiden van de nieuwsbrieven
  De zendingswerker schrijft minimaal twee en maximaal vier nieuwsbrieven per jaar. De GZB verstuurt deze brieven (namens de zendingswerker) naar het adressenbestand dat door de zendingswerker is aangeleverd en naar hen die zich hiervoor hebben aangemeld via de folder of via de website. Als TFC kun je deze brieven natuurlijk ook in de gemeente onder de aandacht brengen, door ze op te nemen op de website van de gemeente of door ze uit te delen. 
 • Reageren op blogs/vlogs
  Zendingswerkers (m.u.v. zendingswerkers in gesloten landen) hebben een eigen website waarop ze regelmatige nieuwe blogs en/of vlogs plaatsen. Via het formulier ‘Blijf op de hoogte’ kun je je daarvoor aanmelden. Bij het verschijnen van een nieuwe blog/vlog krijg je dan automatisch bericht via de mail. Voor de zendingswerkers is het leuk als ze vervolgens ook reacties krijgen. Onder elk blog is daar de mogelijkheid voor. 
  Via het formulier ‘Blijf op de hoogte’ kun je je trouwens ook aanmelden voor de nieuwsbrieven en eventueel gebedsmail.
 • Contact met de zendingswerker
  De zendingswerker stelt post uit de gemeente erg op prijs. Dat kan door post en/of postpakketten te sturen, bijvoorbeeld bij verjaardagen of andere hoogtijdagen. Een ander leuk idee is ook om een schrijfrooster te maken waarbij gemeenteleden bij toerbeurt schrijven. Zo stimuleer je de betrokkenheid van gemeenteleden en van de zendingswerker.
 • Correspondentie naar gesloten landen
  Voor een aantal landen geldt dat de correspondentie naar onze zendingswerkers aan een aantal regels gebonden is. Dit geldt voor een aantal landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië. Dit zijn doorgaans landen die min of meer voor het Evangelie en zendingswerk gesloten zijn. Over correspondentie uit de uitzendende gemeente naar deze zendingswerkers worden in zo’n geval afspraken gemaakt. De GZB informeert de TFC en de werkers over de richtlijnen voor de communicatie met werkers in gesloten landen. 
 • Organiseren van ontmoetingen met de gemeente
  Ontmoeting met de gemeente en de zendingswerker is een van de meest belangrijke onderdelen om het meeleven met de zendingswerker vorm te geven. Er zijn vier ‘momenten’ waarop ontmoeting kan worden gefaciliteerd:
  o Tijdens de uitzenddienst (verderop meer)
  o Tijdens verlof
  o Via Skype verbinding
  o Op reis naar de zendingswerker.
  Probeer een vorm van ontmoeting te vinden die zo goed mogelijk aansluit bij de gemeente en waarmee je zoveel mogelijk mensen bereikt. Wees origineel en laat de vorm waarvoor je kiest geen drempel zijn om te komen. Maak van een ontmoeting na de dienst bijvoorbeeld een gezellig koffiemoment of maak van een koffiemoment een ontmoeting door middel van een Skype- verbinding. Ook kan de zendingswerker verschillende groepen binnen de gemeente bezoeken, bijvoorbeeld de clubs, catechesegroepen of gebeds- en bijbelkringen. 

Meegeven

Een uitzending wordt gedaan vanuit de kerkelijke gemeente. Een deel van de kosten wordt gedragen door de uitzendende gemeente, het andere deel wordt gefinancierd vanuit deelgenoten gemeenten. De zendingswerker en de GZB zetten zich samen in voor het vinden van deelgenotengemeenten. In principe zijn de kosten voor de uitzendende gemeente €25.000 voor een alleengaande en  €35.000 voor een echtpaar .

Belangrijk aspect bij het vinden van donateurs is verbinding. Door goede en transparante communicatie en veel ontmoeting met de zendingswerker, leg je een basis voor structurele giften. Een goed draaiende TFC zei eens: “Door eerst te investeren in verbinding hebben we 80% van de benodigde kosten kunnen financieren uit structurele giften.” Dat geeft rust en overzicht.
 
 • Uitdelen van de folder
  De eerder genoemde folder heeft een afscheurbare machtingskaart. Gemeenteleden, vrienden, familieleden of anderen die deze folder krijgen, kunnen de machtingskaart invullen en zo (structureel) bijdragen aan de uitzending.
 • Acties
  Door acties te organiseren kun je zowel werken aan de inkomsten als aan verbinding. Betrek de hele gemeente bij een actie, zowel jong als oud. Voorbeelden van acties vind je op onze website: www.gzb.nl/actie.

Een TFC maakt een financieel plan om in beeld te brengen hoe de financiële bijdrage bijeen wordt gebracht. In het volgende hoofdstuk komen we hier uitgebreid op terug.