Voor het zover is

Van oriënterend gesprek tot TFC: 
de route van een zendingswerker

Op het moment dat jullie als TFC voor het eerst bij elkaar komen, heeft de zendingswerker met de GZB al een heel traject afgelegd op weg naar een uitzending. Hieronder een korte schets van dit traject.

Eerste gesprekken
Regelmatig voeren we op het GZB-kantoor oriënterende gesprekken met mensen die het verlangen hebben om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk en bereid zijn om naar het buitenland te gaan. Voor korte of langere tijd. Bij de voorbereiding op zo’n gesprek wordt hun gevraagd om een intakeformulier in te vullen en hun CV te mailen. Ook wordt hun gevraagd om aan te geven in welk profiel ze zich herkennen. De profielen van de verschillende werkzaamheden van de GZB vind je hier
De uitkomsten van deze gesprekken worden besproken in de selectiecommissie. In deze commissie zijn de verschillende afdelingen van de organisatie vertegenwoordigd en wordt gekeken of de betreffende persoon inderdaad bij het werk van de GZB past. Qua missionaire drive, maar ook wat betreft zijn professionele achtergrond.

Tweede ronde
Op het moment dat de selectiecommissie positief is, wordt een wervingsgesprek gepland waarin de kandidaat zijn missionaire drive en motivatie verder kan toelichten. Voor het gesprek van de wervingscommissie wordt, via de kandidaat, aan zijn kerkenraad gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven. In de wervingscommissie zijn opnieuw de verschillende afdelingen vertegenwoordigd en is ook een afvaardiging van het bestuur aanwezig. Als deze commissie na het gesprek positief besluit, wordt het wervingstraject verder voortgezet en volgen er keuringen.

Testen en keuringen
Bij lange termijnuitzendingen gaat het om een medische keuring bij het Havenziekenhuis en een psychologisch onderzoek bij Intransit. Daarnaast worden er referenties ingewonnen bij de kerkelijke gemeente, werkgever en iemand uit de vriendenkring van de kandidaat. De uitkomsten van het psychologisch onderzoek en de referenties worden met de kandidaat besproken en daaruit worden ook richtlijnen gehaald voor de verdere begeleiding tijdens een uitzending. 

Een passende werkplek
Als ook dit allemaal positief is verlopen, volgen er gesprekken over een werkplek en een taakomschrijving. Hier gaat vaak wel even tijd overheen aangezien de GZB in het buitenland samenwerkt met lokale kerken en christelijke organisaties. En overleg met deze partners is van groot belang om met elkaar te komen tot een relevante taakomschrijving. Als de werkplek rond is en de kandidaat accepteert zijn werkplek en taakomschrijving, volgt er een benoeming tot zendingswerker door het bestuur van de GZB. 

In deze periode start de kandidaat met het opzetten van een TFC en komen jullie in beeld. 

Opleiding
De werker komt in dienst bij de GZB zodra het opleidingstraject van start gaat. Voorwaarde voor het starten van de opleiding is voldoende financieel perspectief vanuit de thuisgemeente. De TFC is, samen met de werker, verantwoordelijk voor het werven van een constante stroom van inkomsten voor de duur van de uitzending.
Het opleidingstraject duurt ongeveer zes maanden en is o.a. gericht op het leren van de taal, kennis van missiologie en het omgaan met een andere cultuur. Een opleiding in het buitenland voor een deel van het traject behoort hierbij tot de mogelijkheden.