Wie is de GZB?

Meer over de GZB...

Een gemeentelid uit jullie gemeente wordt als zendingswerker uitgezonden namens de thuisgemeente en de GZB. GZB staat voor Gereformeerde Zendingsbond en is een van de twee kerkelijke zendingsorganen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Iedereen die zich herkent in de visie van de GZB en de gereformeerde belijdenis, kan door de GZB worden uitgezonden, mits de kerkenraad van de uitzendende gemeente hier achter staat.
 
Werkveld van de GZB
De GZB is al meer dan honderd jaar actief als zendingsorganisatie. De eerste zendingswerker werd in 1913 uitgezonden naar Toraja (West-Sulawesi) in het toenmalig Nederlands-Indië. De destijds gestichte kerk bestaat nog steeds en vele mensen kwamen tot geloof. De Torajakerk heeft tegenwoordig ongeveer 650.000 leden verdeeld over ruim 1000 gemeenten.
 
Na deze eerste uitzending zijn er vele andere gebieden verkend en zijn er talloze zendingswerkers namens de GZB uitgezonden naar (bijna) alle delen van de wereld. De GZB heeft op dit moment zendingswerkers in:

 • Azië
 • Midden-Oosten
 • Afrika
 • Centraal-Azië
 • Latijns-Amerika
 • Europa 
Werkwijze

Een zendingswerker wordt alleen uitgezonden bij een positief advies en akkoord van de thuisgemeente en als er in overleg met de lokale partner een goede werkplek is gevonden. Een partner kan een gemeente zijn, maar bijvoorbeeld ook een theologische opleiding. Rechtstreeks contact met een lokale partner is een voorwaarde om een uitzending mogelijk te maken. De zendingswerker maakt deel uit van een lokale gemeente en voert van daaruit zijn taak uit. Die taak kan missionair of diaconaal zijn. Voorbeelden van vakgebieden zijn bijvoorbeeld:

 • Theologische toerusting
 • Gemeentestichting
 • Jeugdwerk
 • Scholing
 • Medische hulp 


De meeste zendingswerkers worden uitgezonden voor een termijn van vier tot zes jaar en zijn ondersteunend aan het lokale werk. Na de uitzendperiode zal de lokale kerk (of lokale werkers) het werk verder oppakken eventueel met (financiële) steun van de GZB. Iedere uitzending is er op gericht om de taak van de zendingswerker over te dragen aan de lokale gemeente of organisatie. Iedere partner moet zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk dragen en onafhankelijk zijn van steun van buitenaf. Een zendingswerker heeft in die zin altijd een bijrol en geen hoofdrol.
 
Visie en missie
De GZB is ervan overtuigd dat zending een Bijbelse opdracht is die door Jezus Christus gegeven is aan de wereldwijde kerk (Mattheüs 28:18-20). Vanuit die Bijbelse opdracht mogen we gemeenten in Nederland ondersteunen om de wereld in te trekken en mensen te vertellen over het Evangelie. Belangrijk daarbij is dat iedere partij kan en mag leren van de ander. Zending verbindt en geeft de kans te leren van elkaar!
 

Visie: Het Evangelie voor iedereen

Door het delen van het Evangelie willen we dat mensen over de hele wereld God leren kennen, een plek vinden in een gemeente en groeien in geloof.
 

Missie: Open gemeenten

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van waaruit mensen hun geloof en leven delen!