Projectstand: € 6644,-

Streefbedrag: € 94100,-

Egypte: Gemeentestichting

In Egypte trekken elke dag honderden mensen vanuit de dorpen naar de stad. Ze zijn op zoek naar werk en een veilig bestaan. Daaronder zijn veel christenen. Ze vinden vaak een plek in de arme wijken aan de rand van de stad. Vooral in de hoofdstad Cairo groeien deze wijken snel. Omdat hier vaak geen gemeente is, wil de Egyptische kerk juist hier aanwezig zijn en nieuwe gemeenten stichten. Tegelijkertijd is er het verlangen om plattelandsgemeenten die leeglopen weer tot bloei te brengen. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte zet zich daarom in voor het stichten van nieuwe gemeenten in deze wijken. De GZB ondersteunt jaarlijks 14 van deze nieuwe gemeenten.
 

Per gemeente wordt een plan opgesteld. Wat heeft deze gemeente nodig? Hoe kunnen de gelovigen op die plek het beste kerk zijn? Hoe kan de gemeente diaconaat vormgeven? Samen met lokale organisaties wordt aan de realisatie van dit plan gewerkt.
 
We hopen dat alle gemeenten een plek zullen zijn waar mensen samen geloven en getuigen. Dat de kerken zichtbaar zijn in hun omgeving en open staan voor iedereen, juist ook voor mensen die niet meetellen in de samenleving zoals vrouwen en gehandicapten. Ook de overige activiteiten die in Egypte ondersteund worden, staan in het teken van deze gemeentestichting. Zo heeft het Evangelical Theological Seminary Cairo in de opleiding extra aandacht voor gemeentestichting, zodat predikanten beter toegerust aan de slag gaan. Ook kunnen kerkleiders uit de ondersteunde gemeenten extra opleiding op het seminarie krijgen. Het bijbelgenootschap voorziet de gemeenten van Bijbels en evangelisatiemateriaal. Daarnaast worden gemeenten geholpen om diaconale activiteiten op te zetten. En op plekken waar nog geen kerkgebouw is, gaat de Presbyteriaanse Kerk nieuwe kerken bouwen. Zo ontstaan er getuigende gemeenten die van betekenis willen zijn voor hun omgeving.
 

Ouderling Magdy: ‘Mensen trekken van het platteland naar Caïro, in de hoop op werk en een beter bestaan. Vaak vinden ze helemaal geen werk of worden ze slecht betaald. Deze mensen komen daarom in een vuilniswijk terecht, waar ze leven van het scheiden van afval. Onze gemeente is in één van die wijken, maar er zijn er nog een aantal in Caïro en ze blijven maar groeien. Lang niet altijd is er een christelijke gemeente. Als mensen hier gaan wonen, zijn ze vooral druk met overleven, dat geldt ook voor christenen. Maar zonder kerk verliezen zij het contact met andere gelovigen en daardoor vaak ook hun geloof. Daarom starten we in deze wijken nieuwe gemeenten.’

Phoebe, diaconaal werkster: ‘Toen we de gemeente begonnen, zijn we gelijk gestart met het opvangen van schoolverlaters. Gezinnen in deze wijk zijn arm, ouders zijn gestorven of ziek en de werkloosheid is hoog. Daarom werken veel kinderen van jongs af aan in de vuilnis. Zij brengen zo wat geld in het laadje, maar verlaten daardoor de school voortijdig. Wij bieden deze kinderen 's avonds lessen zodat ze op z'n minst een basisopleiding hebben. Veel ouders zijn hier erg blij mee. Ze zeggen: De kerk heeft ons niet in de steek gelaten. De kerk zoekt ons op en wil bij ons zijn.’

Het gemeentestichtingswerk in de arme buitenwijken van Cairo is een project van de Presbyteriaanse Kerk in Egypte, een van de partnerkerken van de GZB. Op dit moment ondersteunen we als GZB 14 nieuwe gemeenten. Hiermee kunnen deze gemeenten een voorganger (deels) betalen, samenkomsten organiseren, jeugd- en kinderwerk opstarten, maar ook allerlei diaconale projecten in de wijk beginnen. Zo is er een gemeente met een eigen kinderopvang, door een ander worden er voedselpakketten uitgedeeld en weer een andere gemeente organiseert regelmatig een kledingbeurs.
Hoe kunt u helpen?
  • Voor € 50 per maand kunt u de lokale voorganger van één van de gemeenten ondersteunen.
  • Voor € 25 per maand maakt u het mogelijk om een activiteit voor kinderen te organiseren.
  • Voor € 5.000 per jaar kun u als gemeente een nieuwe gemeente in Egypte ondersteunen in hun geestelijke en diaconale groei en zelf ook geïnspireerd worden!
  • Voor € 15.000 per jaar kun u als gemeente een nieuwe gemeente in Egypte ondersteunen in hun geestelijke en diaconale groei en zelf ook geïnspireerd worden! Bovendien ondersteunt u het bouwen van een nieuwe kerk.

Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Egypte en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met Rik Lubbers, rlubbers@gzb.nl of 0343-512444. Wilt u als gemeente voor een jaar gekoppeld worden aan een Egyptische gemeente? Vraag naar de beschikbare informatie!

Een gift voor dit project is welkom op IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project EG.1.100.


Lees meer over het werk van de GZB in Egypte.