Egypte: Bloeiende gemeenten langs de Nijl

Zending verbindt Nederland met Egypte


De komende vier jaar werkt de GZB samen met de Presbyteriaanse Kerk in Egypte aan het planten en opbouwen van twaalf gemeenten, zowel in de stad als op het platteland. Zo bouwen we aan kerken in materiële, maar vooral in geestelijke zin!
 
Egypte kennen we van de piramides, de Nijl en de woestijn. Dat er zo’n 9 miljoen christenen wonen en hier het grootste aantal christenen in het Midden-Oosten woont, is minder bekend. Toch zijn christenen met zo’n 10% een minderheid. De overgrote meerderheid is moslim en dat is niet altijd gemakkelijk! Soms vindt er een aanslag op een kerk plaats of worden christenen achtergesteld en gediscrimineerd. Gelukkig is er ruimte voor de kerk, al blijft de vraag hoe lang dat zo blijft. Juist daarom is het belangrijk dat de kerk zich niet terugtrekt achter de kerkmuren, maar dat het Evangelie voor iedereen te horen en te zien is!

Enkele feiten:
 • Oppervlakte: 1.001.450 km² (19 x Nederland)
 • Inwoners: 94,9 miljoen inwoners
 • Religie: moslim (soennisme) ca. 90%, christen 10%
 


Geloof in Egypte

Egypte heeft ongeveer 85 miljoen inwoners en is daarmee het land met de grootste bevolking in de Arabische wereld. Circa 43 procent van de bevolking woont in steden. Van de bevolking woont het overgrote deel in de vruchtbare omgeving van de Nijl.

De islam wordt beleden door 90 procent van de bevolking. Het overgrote deel is soenniet. De grootste christelijke kerk is de Koptisch-Orthodoxe Kerk (ongeveer 9 procent van de bevolking). Andere christelijke kerken, waaronder de Presbyteriaanse Kerk, hebben gezamenlijk een aanhang van ongeveer 1 procent. Egypte is daarmee het land in het Midden-Oosten met het grootste aantal christenen. Tegelijkertijd is dit met ongeveer 10% van de bevolking nog steeds een minderheid.GZB in Egypte

Met de Presbyteriaanse Kerk (de grootste protestantse kerk van Egypte met ruim 300.000 leden en meer dan 450 gemeenten) wordt de laatste jaren intensief samengewerkt om initiatieven voor kerkplanting te ondersteunen. Met onze financiële steun zijn inmiddels diverse nieuwe gemeenten gesticht. Naast de bouw van kerken is training en toerusting van gemeenteleiders en predikanten van groot belang. Er is ook bijzondere aandacht voor sociale projecten in de wijk, omdat de kerk ook zo heel praktisch iets van de liefde van God voor mensen zichtbaar wil maken.
 


Wat wordt onze focus?

Samen met de Presbyteriaanse Kerk gaat de GZB de komende vier jaar (2019-2022) investeren in twaalf gemeenten, zowel in Caïro als in kleine plaatsen in zuidelijk Egypte. We hopen dat alle gemeenten een plek zullen zijn waar mensen samen geloven en getuigen. Dat de kerken zichtbaar zijn in hun omgeving en open staan voor iedereen, juist ook voor mensen die niet meetellen in de samenleving, zoals vrouwen en gehandicapten.

Per gemeente wordt een plan opgesteld. Wat heeft deze gemeente nodig? Hoe kunnen de gelovigen op die plek het beste kerk zijn? Hoe kan de gemeente diaconaat vorm geven? Samen met lokale organisaties wordt aan de realisatie van dit plan gewerkt. Zo heeft het Evangelical Theological Seminary Caïro in de opleidingen extra aandacht voor gemeentestichting, zodat predikanten beter toegerust aan de slag gaan. Ook kunnen kerkleiders uit de 20 gemeenten extra opleiding op het seminarie krijgen. Het Bijbelgenootschap voorziet de gemeenten van Bijbels en evangelisatiemateriaal. Daarnaast worden gemeenten geholpen om diaconale activiteiten op te zetten. En op plekken waar nog geen kerkgebouw is, gaat de Presbyteriaanse Kerk nieuwe kerken bouwen. Zo ontstaan er getuigende gemeenten die van betekenis willen zijn voor hun omgeving.


 


Wie is door de GZB naar Egypte uitgezonden?

 • Sinds 2008 is Willem-Jan de Wit uitgezonden als docent aan ETSC, de predikantenopleiding van de Evangelical Church. Zie voor meer informatie www.wjdw.nl.
 


Welke projecten steunt de GZB in Egypte?

 
Dr. Tharwat (missioloog ETSC) : “Door onze eigen angst scheppen we als christen gemakkelijk een plafond dat lager is, een leefruimte die kleiner is dan de werkelijkheid. Daardoor is er in de gemeente minder ruimte om voor mensen om ons heen – ook onze moslimbroeders – van betekenis te zijn.

Juist door onderlinge liefde , zorg voor en trouw aan mensen maakt de kerk zich als minderheid zichtbaar. Dat vraagt van de gemeenteleden om steeds dieper te wortelen in de liefde van Jezus Christus.

Hierdoor zullen christenen voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Ze kunnen zich dan ook verbinden met buren en collega’s, vrienden en medestudenten, moslims en andere christenen.”
 

Hoe kunt u meedoen?

 • Ontvang twee keer per jaar een nieuwsbrief over het werk in Egypte.
 • Stuur gemeenten in Egypte tweemaal per jaar ter bemoediging een bericht over activiteiten in Nederland.
 • Reis mee naar Egypte om kennis te maken met het werk en de mensen.
 • Ontvang gasten uit Egypte in uw gemeente om hun verhalen te horen en door hun getuigenis bemoedigd te worden.
 • Maak gebruik van materiaal (bijv. voor de catechese) waarmee in de gemeente kan worden nagedacht over thema's die net als in Nederland ook in Egypte actueel zijn.
 • Ontvang Willem-Jan de Wit, GZB-er in Caïro, in de gemeente om zijn verhaal en ervaringen te horen.
 • Organiseer een fondsenwervende actie of collecteer als diaconie voor diaconale activiteiten in Egypte.

Wilt u meer weten over het werk van de GZB in Egypte en de mogelijkheden voor u als gemeente? Neem dan contact op met de GZB info@gzb.nl of 0343 - 512444.

Een gift voor Egypte is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het nummer vermelden: project EG.1.001.
 
Zijn voor dit programma de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare programma's of naar ander werk in het land of de regio van dit programma.