Projectstand: € 500,-

Streefbedrag: € 5900,-

Algerije: Theologische opleiding in Algerije

Het grootste deel van de bevolking van Noord-Afrika is moslim. Er is nauwelijks godsdienstvrijheid. Toch groeit de kerk in een aantal landen in deze regio de laatste jaren snel. De kennis van de Bijbel is vaak beperkt en er zijn weinig goed opgeleide voorgangers. Dat geldt ook voor de kerk in Algerije.

In de eerste eeuwen na Christus was er sprake van een bloeiende christelijke kerk. De wieg van kerkvader Augustinus stond op het grondgebied van wat nu Algerije is. Tijdens de opkomst van de islam in de zevende en achtste eeuw is de christelijke kerk zo goed als verdwenen. Tot de afgelopen twintig jaar! Mede als gevolg van radio- en satellietuitzendingen heeft er een opmerkelijke opleving van het christelijk geloof plaatsgevonden, met name onder de Kabyle Berbers, die ongeveer de helft van de berberbevolking uitmaken. Naar schatting zijn er inmiddels meer dan 75.000 christenen in Algerije. Inmiddels zijn zowel de rooms-katholieke kerk als de protestantse kerk officieel erkend. Deze erkenning houdt niet automatisch in dat zij alle vrijheid krijgen: zo is het bijvoorbeeld nog steeds moeilijk om een kerkgebouw te bouwen. De jonge kerk wordt praktisch geheel geleid door Algerijnse voorgangers met vaak weinig tot geen theologische opleiding. 

Er zijn echter nauwelijks theologische opleidingen op universiteitsniveau in Algerije waardoor er groot gebrek is aan goed opgeleide predikanten. De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om een eigen theologisch instituut binnen de enige erkende protestantse kerk in Algerije, de Eglise Protestante d’Algérie, op te richten. Dit instituut wordt inmiddels door twee goed opgeleide Algerijnen bestuurd. De cursussen die gegeven worden zijn toegespitst op de context van de Algerijnse kerk en de uitdagingen waar men voor staat. Het instituut biedt discipelschapscursussen, trainingen voor kerkelijk werkers en predikanten en een graad in de theologie. De bedoeling is dat alle docenten op termijn lokale Algerijnen zijn. Er zijn momenteel 45 studenten.

Het verhaal van...

Mohamed (23) is één van de studenten op het theologisch instituut. Hij is in 2017 met zijn studie gestart met het verlangen verder geschoold te worden in het leiden van een lokale kerk. Mohamed is op heel jonge leeftijd in aanraking gekomen met het Evangelie via het getuigenis van enkele familieleden en sindsdien is hij een trouwe kerkganger,  Hij is onlangs gedoopt en is nu actief in zijn gemeente als leider en ook verantwoordelijk voor het jeugdwerk. Hierdoor kreeg hij de behoefte aan meer kennis over de Bijbel en vaardigheden om het Evangelie aan anderen over te dragen. Zijn verlangen is een goede basis te hebben voor zijn werk in de kerk. Ook hoopt hij dat tijdens de studie duidelijk wordt wat Gods plan is voor zijn leven.


Hoe kunt u helpen...

Gebed: Bid dat de docenten de beondigde visa krijgen zodat de opleiding kan doorgaan.

Financiële steun:
  • €18,- euro per student studiegeld per maand
  • €66,- euro per maand voor studiemateriaal
  • €800,- euro per maand om de bibliotheek uit te breiden met computers en boeken.
  • €440,- euro reis-en verblijfkosten gastdocent

Onze  steun wordt o.a. gebruikt voor het verder ontwikkelen van het curriculum, reis-en visakosten van gastdocenten, uitbreiding van de bibliotheek en studiegeld voor studenten die dat niet kunnen bekostigen.

Een gift voor dit project is welkom op rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ME.1.103.
 
Zijn voor dit project de benodigde gelden ontvangen, dan gaat het meerdere naar vergelijkbare projecten of naar ander werk in het land of de regio van dit project.