Projectstand: € 10019,-

Streefbedrag: € 100000,-

Syrië: Noodhulp slachtoffers burgeroorlog

Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht. Maar ook voor hen die achterblijven is de situatie dramatisch. Waar mogelijk proberen we te helpen met onderdak, medicijnen en onderwijs.

Inmiddels duurt de oorlog al weer zeven jaar. Meer dan 11 miljoen Syriërs zijn hun huis ontvlucht op zoek naar veiliger oorden binnen Syrië zelf en meer dan 5 miljoen Syriërs zijn naar het buitenland gevlucht. Naar schatting zijn meer dan 250.000 mensen omgekomen door de oorlog.
 
Meer dan 13,5 miljoen mensen binnen Syrië zijn aangewezen op de meest basale hulp als voedsel, kleding, onderdak. Deze crises heeft een van de grootste vluchtelingenstromen in de recente geschiedenis op gang gebracht. Buurlanden van Syrië ondervinden daar de grootste gevolgen van en veel vluchtelingen proberen daarom ook verder te reizen en Europa te bereiken. Dit laat zien welke tragedie zich afspeelt in Syrië, alsook in de omliggende landen. Mensen hebben geen hoop meer op een toekomst in hun eigen land. En helaas is er weinig uitzicht op vrede.
 
Sinds het begin van de oorlog zijn onze partners - de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL) en de Unie van de Armeense Evangelische Kerken in het Nabije Oosten (UAECNE) - betrokken bij het verlenen van noodhulp via het netwerk van kerken in Libanon en Syrië die aan hen verbonden zijn.
 

Hulp in Syrië

Tijdens de oorlog zijn de prijzen enorm gestegen; mensen hebben het geld niet meer voor hun eerste levensbehoeften, zoals voedsel, kleding en onderdak. Ook is het vaak niet meer mogelijk om onderwijs te volgen.
 

In Syrië zijn op 23 plaatsen ‘Local Relief Committees’ actief (meestal in of bij een kerk) van waaruit de noodhulp gecoördineerd wordt en waar mensen kunnen aankloppen voor hulp. Iedereen, ongeacht sociale of religieuze achtergrond, kan van deze hulp gebruik maken. De hulpverlening bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van de meest elementaire basisbehoeften zoals voedsel- en hygiënepakketten, onderdak, kleding, dekens en kachels. Ook worden 'cash vouchers' uitgedeeld voor het betalen van huur, gas en elektriciteit. Daarnaast is het verlenen van medische hulp zoals ziekenhuisbezoek, het verstrekken van medicijnen en pastorale zorg, onderdeel van de hulpverlening.
 

Via de NESSL

De GZB biedt de volgende hulp:
 • 2000 Syrische studenten krijgen hulp in de vorm van schoolgeld en schoolspullen: € 25 per student.
 • 1000 families ontvangen een voucher voor brandstof voor de verwarming: € 100 per familie.
 • 500 patiënten krijgen hulp voor medicijnen of een behandeling: ongeveer € 100 per patiënt.
Het project wordt uitgevoerd in de directe omgeving van de presbyteriaanse kerken die lid zijn van de NESSL.
 

Via de UAECNE

De UAECNE heeft zes Armeens-Syrische Evangelische Scholen die kwalitatief goed onderwijs bieden, de Armeense taal aanleren en bijbels onderwijs geven. Deze scholen hebben vanwege armoede en werkloosheid van de meeste ouders, als gevolg van de oorlog, extra financiële steun nodig om het hoofd boven water te houden.
De Syrische pond is in waarde enorm gezakt, zeker 7x van wat het ooit geweest is. Daarbij speelt ook nog dat vooral de rijke Syriërs zijn gevlucht, de arme bevolking is achtergebleven.
 
Het aantal leerlingen wisselt van 80 tot 264. De meerderheid van de studenten is moslim. De steun bestaat uit studiegeld, brandstof voor de verwarming en elektriciteit, een bescheiden bijdrage aan salarissen van leerkrachten, studieboeken, winterkleding, schoolspullen, en in sommige gevallen melk voor ondervoede studenten.
 
Onze hulp bestaat uit:
 • Studiegeld: € 45 per student per jaar
 • Brandstof: € 1.900 per school voor een half jaar
 • Bijdrage salaris leerkrachten: € 25 per leerkracht per jaar
 • Studieboeken en schoolspullen: € 25 per student per jaar
 • (Winter)kleding: € 15 per student per jaar
 • Melk en extra voeding: € 25 per student per maand

Hulp in Libanon

Libanon is het land dat de meeste vluchtelingen heeft opgenomen, zo’n 1,5 miljoen, dat is een kwart van de totale bevolking. De groep die het meest lijdt onder de gevolgen van de oorlog zijn de kinderen. Velen van hen leven in vluchtelingenkampen en hebben geen toegang tot onderwijs. Waar onderwijs in Syrië gratis is, is het in Libanon erg duur. Helaas is het schoolcurriculum in Syrië en Libanon ook niet hetzelfde, zodat Syrische kinderen niet zomaar naar Libanese scholen kunnen vanwege het niveauverschil.
 

 

Via de NESSL

Onze partner, de NESSL, zet zich in voor de kinderen die leven in vluchtelingenkampen. Inmiddels zijn er op vijf locaties schooltjes geopend. In totaal 342 kinderen uit de vluchtelingenkampen kunnen nu toch naar school!
Klik hier voor een verslag van een bezoek aan het schooltje in Kab Elias.
 
De gebouwen worden door de NESSL beschikbaar gesteld. De GZB biedt de volgende hulp:
 • Salarissen leerkrachten: € 550 per maand
 • Boeken/pennen/schriften: € 90 per kind per jaar
 • Eén maaltijd per dag voor de kinderen: € 34 per kind per jaar
 • Transport van het vluchtelingenkamp naar de school en weer terug: € 3.000 per maand
 • Medische zorg: € 18 per kind
 • Verwarming: € 3.700 per jaar
 • Schooluniformen: € 37 per kind
 • Uitjes en activiteiten met de kinderen: € 535 per maand 

De kinderen die de schooltjes bezoeken zijn tussen de 6 en 11 jaar oud, en de meesten van hen zijn nog nooit naar school geweest! De kinderen krijgen les in Arabisch (lezen en schrijven), wiskunde, natuur- en scheikunde, (christelijke) waarden en normen en Engels, alles volgens het Syrische curriculum.
Men hoopt de komende twee jaar deze kinderen onderwijs te kunnen bieden, zodat ze in de toekomst naar een normale school kunnen overgaan zonder al te veel moeite.
Alle kinderen worden voorzien van schoolspullen, boeken, pennen, schooluniformen e.d. Elke dag gaan de kinderen met de bus naar school. Alle kinderen krijgen elke dag een gezonde maaltijd en genoeg te drinken. Kinderen die dat nodig hebben krijgen medicijnen.
Elke dag wordt begonnen met een bijbelverhaal, zingen en bidden. Ook leren de kinderen bijbelteksten uit hun hoofd.

 

Via de UAECNE

We steunen de UAECNE bij hun hulp aan Syrische vluchtelingen en aan Syrische kinderen op de scholen van de Unie in Libanon. 
De hulp die ze bieden is persoonlijk en op maat. Bovenal wil de Unie Gods liefde laten zien aan de mensen die hulp ontvangen. Er is veel ruimte voor het opbouwen van relaties, het luisteren naar de verhalen van de mensen en pastorale gesprekken.
 
De GZB helpt hen met het volgende:
 • Anders organisaties financieren noodhulpgoederen (voedselpakketten, kleding, dekens, matrassen e.d.) voor zo’n 450 gezinnen. De GZB betaalt het transport.
 • Medische hulp aan 375 patiënten: ziekenhuisbezoek, onderzoeken/laboratoriumkosten en medicijnen voor chronisch zieken. De kosten variëren, bijv. € 100 per patiënt voor onderzoeken of € 450 voor een ziekenhuisopname.
 • Sportactiviteiten en counseling voor vrouwen die te kampen hebben met trauma’s en stress. Kosten: € 40 per sessie.
 
De UAECNE heeft 5 evangelische scholen in Libanon, waarvan 4 in Beiroet en 1 in Ainjar.  
De laatste jaren komen er ook steeds meer Syrische vluchtelingenkinderen naar deze scholen. De ouders kunnen het schoolgeld niet betalen, maar uit christelijk oogpunt heeft de Unie hen niet weggestuurd, vertrouwend dat God in de noden zou voorzien. ‘Juist deze kinderen hebben aandacht, liefde en goed onderwijs nodig’, zegt ds. Hagop uit Ainjar. Via het reguliere noodhulpprogramma van de Unie konden veel van deze families geholpen worden. Het blijft echter een uitdaging voldoende fondsen te vinden voor de schoolkosten van de plm. 225 Syrische schoolkinderen. De kosten per kind is € 2.300 per jaar; € 925 per kind wordt gesubsidieerd door andere donoren. De GZB steunt de Unie om de ontbrekende fondsen aan te vullen. Er is dus nog zo’n € 115 per kind per maand nodig.


Een gift voor dit project is welkom op rekening NL91 INGB 0690 7624 45. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project ME.N.300.