Misi Sulawesi

Laurens Jan & Lourina Vogelaar

Vragen om geld

ill860

Ons verlof in Nederland zit erop. We zijn als gezin weer teruggekeerd naar Indonesië. Een goed moment om terug te kijken en een voor mij spannend thema aan te snijden: vragen om geld. De concrete vraag om geld leest u aan het eind. Eerst wat uitleg om de vraag te kunnen plaatsen. 

Voordat wij bij de GZB aangenomen werden als zendingswerker werd er tijdens de gesprekken al naar gevraagd: zijn jullie bereid om je steentje bij te dragen aan het werven van fondsen? Want jullie uitzending kost wel geld en dat gaat niet zonder jullie eigen inzet. Voor mij als predikant een nieuwe rol. Vragen om geld, om onze uitzending naar Indonesië mogelijk te maken. We werden daarbij natuurlijk geholpen door de inmiddels gevormde thuisfrontcommissie (TFC) en de relatiemedewerkers van de GZB. Gemeenteleden in onze uitzendende gemeente werden opgeroepen gul te geven. Familie en vrienden werden aangeschreven met het verzoek om ook financieel bij te dragen. Er werden contacten gelegd met mogelijke deelgenotengemeenten om ook via deze weg de financiële ondersteuning op orde te krijgen. In de communicatie kwam de drieslag van de GZB veelvuldig terug: meeleven, meebidden en meegeven. Elke christen wordt geroepen en gezonden om in deze wereld het evangelie van Jezus Christus te delen, maar niet iedere christen wordt geroepen en gezonden om naar het buitenland te gaan. Toch kan iedere christen bij een uitzending naar het buitenland betrokken zijn. Heel concreet: door met ons als gezin mee te leven, voor ons te bidden en door geld te doneren. In deze blog zoomen we in op het geld dat nodig is om onze uitzending mogelijk te maken. Hoe staat het met de financiën? 

Zoals u misschien weet heeft de uitzendende gemeente een inspanningsverplichting om ongeveer de helft van het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Bij dit deel komt de TFC in beeld. Zij werven niet alleen in de Bethlehemkerk (de gemeente van waaruit we zijn uitgezonden), maar ze werven ook onder familie en vrienden. Met andere woorden: het eerste deel van het geld wordt bijeengebracht door gemeenteleden uit de Bethlehemkerk, familie en vrienden. We zijn heel dankbaar om te kunnen melden dat er tot nu toe bij de TFC genoeg geld binnenkomt. Gemeenteleden, familie en vrienden hebben zorg gedragen voor de helft van het geld dat nodig is om onze uitzending mogelijk te maken. We voelen ons bevoorrecht bij zoveel steun. Tegelijk weten we van andere uitzendingen dat de steun gedurende de uitzending terug kan lopen. Weet u als gemeenteleden, familie en vrienden dus aangemoedigd om onze missie financieel te blijven steunen, ook de komende (vier) jaren. En heel erg bedankt voor uw steun tot nu toe.

Dan nu de andere helft van het geldbedrag om onze uitzending mogelijk te maken. Daar zijn deelgenotengemeenten voor gezocht. Kerkelijke gemeenten die zelf geen zendingswerker uitgezonden hebben, maar toch graag op een concrete uitzending betrokken willen zijn. Zendingswerk krijgt zo voor hen een gezicht. Meeleven, meebidden en meegeven kan concreet gemaakt worden. Er zijn zendingswerkers die een paar hele grote gemeenten hebben die samen de andere helft van het bedrag opbrengen. Bij ons is het anders. Het is een mix van kleine en grote gemeenten en ook de bedragen die zijn toegezegd verschillen. Het motto waar we ons door laten leiden is: vele kleintjes maken één grote. We zijn dankbaar voor de toegezegde/binnengekomen bedragen. Bij elkaar is het ongeveer genoeg voor de andere helft van het bedrag dat nodig is om onze uitzending mogelijk te maken. Ook de deelgenotengemeenten moedigen we aan om hun steun te continueren.  

We zijn dankbaar dat het geld dat voor onze uitzending nodig is door u en jou wordt opgebracht. Het gaat in deze blog dus niet om de vraag om geld voor het bekostigen van onze uitzending. Waarom dan toch een blog met een vraag om geld? Omdat we dit jaar en de komende jaren een slag willen maken met vorming en toerusting. We hopen trainingsmateriaal te schrijven voor de verschillende groepen in de kerk: kerkenraad, vrouwengroep, mannengroep, zondagsschool (kinderen en tieners), catechisatie, jongvolwassengroep, enz. We hopen de leiders in de verschillende regio’s te trainen. Niet één keer, maar op regelmatige basis. We hopen predikanten apart bij elkaar te roepen om hen te trainen. Vorming en toerusting met als doel dat de gemeente met woorden en daden het licht van Christus verspreidt. Om dit te realiseren is geld nodig. De GZB steunt de plannen en is heel enthousiast, maar de mogelijkheden daar zijn beperkt. Er zijn op dit moment meer zendingswerkers uitgezonden dan ooit (geweldig toch?!), maar de inkomsten blijven ongeveer gelijk. Dat betekent dat er minder geld is voor projecten. Terwijl we in de komende vier jaar juist zoveel dingen willen ontwikkelen/opzetten. Met de kerk hier is een begroting gemaakt. Tussen wat de GZB kon toezeggen en wat er nodig is, zit nog een aardig gat. Er is ongeveer 35 duizend euro per jaar nodig terwijl de GZB ongeveer de helft kon toezeggen. En zelfs dit bedrag is niet helemaal zeker. Daarvoor moet er dit jaar bij de GZB genoeg geld binnenkomen. Tijdens mijn rondgang door de gemeenten heb ik hierover het één en ander gedeeld. Waarom? Om u en jou in de gelegenheid te stellen dit mooie werk te steunen. Ik kreeg toen al mooie reacties. Er was een stel dat mij aansprak en zei: we hebben met ons bedrijf een goed jaar gehad en willen graag iets extra’s bijdragen. Er was een deelgenotengemeente die mailde: wij willen graag in de nood voorzien en een project voor onze rekening nemen. Reacties om heel blij van te worden. Ook onze thuisfrontcommissie (TFC) heeft besloten om extra bij te dragen aan het geld dat nodig om materiaal te ontwikkelen, leiders te trainen, kortom het veelomvattende vormings- en toerustingsprogramma uit te rollen. Doet u, doe jij mee? 

Uw/jouw bijdrage kan overgemaakt worden naar de GZB (rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45) onder vermelding van projectcode ID.1.110. Deze  (extra) bijdrage staat dus los van wat u wellicht al overmaakt voor Misi Sulawesi (en wat  in eerste instantie bestemd is voor de kosten rondom onze uitzending).

Met de kerk hier (GPIL) is duidelijk gecommuniceerd dat de GZB het vormings- en toerustingsprogramma graag ondersteunt, maar dat de steun afgebouwd wordt. Elk jaar moet de GPIL een grotere eigen bijdrage gaan leveren. Hoe arm sommige gemeenten ook zijn. De GPIL moet zelf eigenaar van het project worden en moet de vorming en toerusting ook financieel zelf gaan dragen. Anders blijft de kerk afhankelijk van geld uit het buitenland. Dat kan en mag de bedoeling niet zijn. 

Vragen om geld: spannend. Toch is dat ook mijn rol. Uitleggen hoe de zaken er financieel voor staan en u de gelegenheid geven om bij te dragen.

Reageer op dit artikel

Geen Facebook? Reageer dan hier.

  • Janneke Langendoen

    27 februari 2020, 12:19

    Laurens Jan, allereerst alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag;ik moedig zelf de gemeente aan om kaarten met verjaardagen aan jullie te sturen en ben zelf te laat ermee. sorry, ik hoop dat je een goede verjaardag had en dat het bij terugkomst een beetje voelden alsof jullie weet "thuis" waren. Dan komt er wel gelijk weer heel veel op je af, maar ik hoop toch dat het weer fijn is om terug te zijn en dat ook de kinderen weer met plezier naar school gaan daar en hun vriendjes weer terug vinden. Ik weet hoe frustrerend het kan zijn om heel veel plannen te hebben en om ze, soms om pure financiële redenen, niet te kunnen uitvoeren. Je hebt inderdaad over al je plannen verteld toen je bij ons was (ik vroeg nog onnozel of je iets aan een flanelbord had voor de Zondagschool!)). Wat heb ik gebedeld toen ik in Botswana was en veel van de plannen konden toen gerealiseerd worden, maar ik denk dat de tijd toen wel makkelijker was, er is nu zo heel veel nood op zo heel veel plaatsen. Voorlopig hebben we een nieuwe zendingscommissie gepland en gaan we kijken wat we doen kunnen, hoe we kunnen motiveren etc. Komt het geld binnen bij jou , of gaat het project via de GZB? Je hoort ongetwijfeld nog van ons. Gods zegen toegebeden bij jullie werk, ook volharding en voldoening. Hartelijke groet Janneke
  • Eki

    15 april 2020, 07:35

    Praise the lord for sent a acouple of missionaries to come to toraja, Indonesia,many things has changes in toraja since the present of gospel in our land, we pray for both the family of Rev. A.A. Van de Loosdrecht and GZB will alaways providenced by God, Amen

Uitgezonden door

Wij zijn uitgezonden vanuit de hervormde Bethlehemkerk te Den Haag, in samenwerking met de GZB. De GZB is een zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en verlangt ernaar dat (wereldwijd) mensen God leren kennen en groeien in geloof. Meer info vind je op de website van de GZB.

Blijf op de hoogte

Ik meld mij aan voor:

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees hier meer over de privacy policy van de GZB.