Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Durf te getuigen

durf_te_getuigen_jongeren_matthijs_geluk

Jongeren vinden missionair-zijn belangrijk, maar getuigen makkelijker in daden dan in woorden van hun geloof. Dat blijkt uit een studie van het Onderzoekscentrum voor Jeugd, Kerk en Cultuur van de Protestantse Theologische Universiteit naar het missionair bewustzijn onder jongeren van 16 tot 25 jaar. Dit gebeurde in opdracht van de IZB, HGJB en GZB onder de eigen achterban.

door: Esther van Maanen, jeugdwerkadviseur GZB

Een aantal uitkomsten:

  • Ruim 1500 jongeren deden mee aan het onderzoek.
  • De helft (49 procent) gaat twee keer per zondag naar de kerk, 43 procent meestal elke zondag.
  • Ruim de helft (54 procent) is betrokken bij kerkelijke activiteiten.
  • Het geloof is belangrijk voor mij, zegt 87 procent.
  • Ik voel me verbonden met christenen wereldwijd, stelt de helft.
  • Ik steun het wereldwijde missionaire werk financieel, zegt 44 procent.

Het is mooi om te zien dat de meeste jongeren (84 procent) aangeven dat Jezus leren kennen het beste is wat iemand kan overkomen. Ook zien vier op de vijf Jezus Christus als de enige Weg tot behoud. Het zou te verwachten zijn dat jongeren dan ook de urgentie zien om het Evangelie met anderen te delen. Dit blijkt niet automatisch het geval te zijn: slechts de helft van de jongeren geeft aan dat zij zichzelf geroepen zien om te getuigen van Jezus.

Er ligt dus een belangrijke taak voor de gemeente om de jongeren hierin te stimuleren en te begeleiden. Driekwart van hen vindt namelijk wel dat elke kerk missionair moet zijn, maar slechts een kwart zegt dat de eigen kerk hen hierin stimuleert. Dit stelt ons de vraag hoe hoog wij in onze gemeente missionair-zijn op de jeugdwerkagenda zetten!

Belemmeringen

Dat veel jongeren zich niet geroepen weten om van Jezus te getuigen, valt deels te verklaren uit de andere antwoorden die zij geven waarom ze zich niet capabel genoeg vinden. Zo geeft 38 procent van de jongeren aan dat ze eerst zekerder willen zijn van hun eigen geloof. Evenveel jeugdigen zouden het christelijk geloof makkelijker delen als er meer bewijs was en als het christendom een betere reputatie had.

Dit is niet vreemd. Hoe kun je getuigen van iets waarvan je zelf nog niet overtuigd bent geraakt? Hoe meer jongeren zelf ontdekken Wie God is, des te beter zij ook van Hem kunnen getuigen.

Tegelijkertijd kan het ook andersom werken. Jongeren geven namelijk ook aan dat missionaire activiteiten hen juist helpen in hun geloofsgroei. Hier ligt een mooie rol voor de Experience-reizen en kortetermijnuitzendingen van de GZB. Het geloof van jongeren hoeft niet ‘perfect’ te zijn. Door deel te nemen, het geloof te delen en de wereldkerk te ontmoeten, groeien jongeren juist in hun eigen geloof.

Daden en woorden

Wat verder opvalt, is dat jongeren liever het Evangelie delen door wat ze doen dan door wat ze zeggen. De meesten zeggen dat ze hun geloof willen tonen door hun manier van leven. Ze leggen daarmee meer nadruk op hun eigen houding dan op wat zij over hun geloof vertellen.

Dit sluit aan bij hun visie op de zendingsopdracht. Het zonder te oordelen luisteren naar de ander vinden ze hierbij het belangrijkst. Ook de onderlinge relatie en respect is voor hen van groot belang; pas daarna volgt het getuigen van Jezus Christus. Het is dan ook niet verwonderlijk dat jongeren aangeven vooral af te haken bij missionaire activiteiten die ‘dwingend’ of ‘onnatuurlijk’ zijn, zoals het zomaar aanspreken van mensen op straat.

Té terughoudend?

Het is mooi te zien dat jeugdigen hun missionair-zijn relationeel vormgeven en de ander daarin serieus willen nemen. Maar het is wel de vraag of het Evangelie alleen door de manier van leven nog herkenbaar is. Zijn Nederlandse jongeren misschien té terughoudend geworden?

Hierin kunnen zij leren van de vrijmoedigheid van hun leeftijdsgenoten uit de wereldkerk. Die zijn vaak vrijer en getuigen expliciet Wie Jezus Christus is. De GZB kan hierin een schakel zijn door de verhalen van de jeugd wereldwijd dichtbij de jongeren in Nederland te brengen en te zoeken naar manieren waarop zij elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. We geloven tenslotte met elkaar dat Jezus leren kennen het beste is wat iemand in zijn leven kan overkomen!

Eerder verschenen in Alle Volken (3-2020), het magazine van de GZB