Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

DSC_0637 albanie verkleind

Privacyverklaring

Privacy statement Vereniging De Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

De GZB verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door bezoekers, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie.
  • Data, foto’s en video’s verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.
  • Data, foto’s en video’s verkregen naar aanleiding van deelname aan door de GZB georganiseerde evenementen of fondsenwervende activiteiten.

Verwerking van uw gegevens

De GZB houdt een donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die deelgenomen hebben aan een activiteit die door de GZB is georganiseerd, zich hebben opgegeven voor een van de uitgaven van de GZB of (als vrijwilliger) bij een onderdeel van ons werk betrokken zijn, maar geen lid of donateur zijn.

De GZB is een vereniging die haar relaties via acties en campagnes oproept om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de vereniging. Het werk van de GZB wordt voornamelijk gefinancierd door giften van kerkelijke gemeenten, leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over activiteiten van(uit) de GZB, en om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. (hiertoe verzamelen we betaalgegevens)

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website, wanneer u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten, uitgaven of acties en wanneer u zich aanmeldt als lid, donateur of als vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier, bestellingen op de website of bij een telefoongesprek. De GZB maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand aan te vullen en te actualiseren. Op dat moment vragen we de betreffende relatie toestemming om de gegevens te actualiseren.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (contributie, donatie, bestelling, deelname). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

In bepaalde gevallen maken wij gebruik van door derden aangeleverde adresgegevens, om een specifieke doelgroep te benaderen. In die gevallen vermelden wij in de communicatie dat dit het geval is en wijzen we op de mogelijkheid om wijzigingen aan die derde partij te kunnen doorgeven.

De GZB heeft een CBF-erkenning voor goede doelen en de ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van de GZB: 0343-512444 (tijdens kantooruren), per e-mail: info@gzb.nl of via onze info & contact pagina. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

De GZB is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van de GZB, Faunalaan 249, 3972 PP Driebergen.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of magazine, lid/donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan de GZB hebt verstrekt wordt u, wanneer u hiervoor toestemming gegeven hebt, per e-mail geïnformeerd over de activiteiten die plaatsvinden. Daarnaast informeren wij u over behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

De GZB maakt bij het verzenden van emailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan de GZB de informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen e-mails van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment uitschrijven via de afmeldlink die u onderaan onze e-mail nieuwsbrieven vindt, of afmelden bij de administratie van de GZB, telefonisch: 0343–512444 (tijdens kantooruren) of per e-mail (info@gzb.nl) of via de info & contact pagina.

Contact met donateurs en relaties

De GZB informeert zijn leden, donateurs en relaties over het werk via het magazine Alle Volken, nieuwsbrieven en diverse uitgaven, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van de GZB of een project dat wij aanbevelen te steunen door een financiële bijdrage en gebed.

Delen van gegevens

De GZB zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen. Uw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is bij de uitvoering van onze organisatiedoelstellingen, als u daar toestemming voor geeft of als de wet ons daartoe verplicht. We delen uw gegevens alleen als we een verwerkersovereenkomst hebben met de betreffende partij en daarin hebben afgesproken dat zij deze vertrouwelijk behandelen en alleen verwerken ten behoeve van de GZB.

Cookies en gegevens verzamelen

De GZB gebruikt op zijn website cookies. Essentiële cookies zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren en staan derhalve altijd aan. Van alle overige cookies kunt u zelf bepalen of u deze aan- of uitzet. In de cookiemelding op onze website wordt beschreven waar deze cookies voor dienen.

De GZB verzamelt gegevens via Facebook, Google Analytics, Google Ads en Mailchimp. Deze gegevens worden met toestemming van de verstrekker gebruikt voor doelen die worden beschreven onder het kopje ‘E-mail’.

Beveiligde verbinding website

Onze website is beveiligd met een zogenaamd SSL-certificaat, waarmee het invullen en verzenden van gegevens via onze formulieren beveiligd plaatsvindt.

Beveiliging

De GZB heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen en vragen

De GZB kan van tijd tot tijd de privacyverklaring wijzigen door een update te plaatsen op de website. Daar vindt u altijd de recentste versie. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming.

Contactgegevens

Voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij de heer Tijmen van Steeg, functionaris voor gegevensbescherming

GZB,
Postbus 28,
3970 AA Driebergen
tel. 0343 512444
e-mail: tvsteeg@gzb.nl.

Daarnaast heeft u ook het recht om bij klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid GZB (Gereformeerde Zendingsbond) - versie: januari 2022