Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Identiteit van de GZB

beleidsplan 2022-2026 rechthoek 7
Met gereformeerde wortels in een veelkleurige kerk

In het GZB-beleidsplan 2022-2026 gaan we kort in op de identiteit van de GZB. In deze longread werken we verder uit wat het betekent om als organisatie met gereformeerde wortels je te bewegen in een veelkleurige, wereldwijde kerk.

Missio Dei

Zending begint bij God en Zijn betrokkenheid op Zijn wereld. Hij heeft deze wereld geschapen met het doel dat de aarde vol zal zijn van mensen die Hem kennen, Hem dienen en leven zoals Hij het bedoeld heeft.

Toen wij door de zonde ons afkeerden van de gemeenschap met God, heeft Hij uit genade naar ons omgezien. Wij zien en ontvangen Gods genade in het kruis en de opstanding van Jezus Christus, en in het vernieuwende werk van de Heilige Geest. In Jezus Christus is het Koninkrijk van God in deze wereld doorgebroken en door Zijn Geest werkt God ook nu in de wereld. Wij bidden om de komst van Christus’ heerschappij en we zien uit naar Zijn komst aan het einde der tijden. In gehoorzaamheid aan Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest willen wij getuigen zijn van Gods Koninkrijk.

De periode tot de voltooiing is de tijd van de zending. Gelovigen uit alle volken worden ingelijfd in het verbond van God met Israël (Romeinen 11). De gemeente, van Joodse gelovigen en gelovigen uit de volken, vormt als levende geloofsgemeenschap teken en gestalte van het komende rijk. Door de genade van het leven met God, de navolging van Christus en het getuigen van Zijn Rijk wordt het koningschap van God op aarde zichtbaar, wordt Hij geëerd en ontvangt de wereld het goede nieuws. Zending hoort daarom tot de kern van de roeping van de gemeente. Als GZB willen we op verschillende plekken in de wereld bijdragen aan deze roeping van gemeenten.

GZB: gereformeerd én veelkleurig

De GZB is een organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland, geworteld in het gereformeerde belijden. Bij ‘gereformeerd’ denken wij aan de zogenoemde ‘vijf sola’s van de reformatie’ (in de volgorde van dit artikel: alleen door genade, alleen door Christus, alleen door het geloof, alleen door het Woord en alleen tot Gods eer) en aan het principe dat de kerk zich steeds wil laten hervormen (‘semper reformanda’). Via de jarenlange inzet voor zending buiten onze landsgrenzen zijn we verbonden met een uitgestrekt netwerk van kerken en organisaties over de hele wereld. Zo maken wij dankbaar onderdeel uit van de wereldkerk in al haar veelkleurige diversiteit. Verbonden met die gereformeerde wortels én met die veelkleurige kerk, laten wij ons leiden door de volgende vijf overtuigingen.

(1) Gods genade gaat voorop

Het ontvangen van het heil en de komst van de nieuwe schepping zijn volstrekt afhankelijk van de genade van God (Sola Gratia). Al het menselijke zendingswerk is daarom gevolg van en een antwoord op de Missio Dei, de ‘zending van God’, die begon toen God in liefde deze wereld schiep. Door de zonde is de realiteit van het kwade in alle aspecten van het leven in deze wereld zichtbaar geworden. Omdat God trouw is aan Zijn schepping biedt Hij redding en hoop aan zondige mensen die leven in een gebroken wereld met de oproep tot omkeer en geloof. In de Naam van Jezus ontvangen mensen de zekere belofte van vergeving en eeuwig leven, en worden zij door Zijn Geest vernieuwd. Daarom staan de verkondiging en het uitleven van dit Evangelie voorop in het werk van de GZB.

Daarbij is ‘verzoening’ een sleutelwoord, allereerst wat betreft de relatie tussen God en mens en vandaaruit tussen mensen onderling, en met de schepping als geheel (2 Korinthe 5:19). Het Evangelie raakt aan alle aspecten van het leven en samenleven en de kerk is geroepen om dit in woorden en daden uit te leven.

Ieder mens leeft van Gods genade omdat ieder mens voor God zowel kostbaar als kwetsbaar en zondig is. Dat geldt ook voor de GZB en zijn partners. Daarom staan ze niet tegenover elkaar als gever en ontvanger, maar naast elkaar. Beiden zijn geroepen om in dankbaarheid het Evangelie uit te dragen.

(2) Jezus Christus centraal

In Jezus Christus ontmoeten wij God Zelf, Hij is het Beeld van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15). In Zijn leven en spreken op aarde zien wij Gods bedoeling met deze wereld en in Hem is Gods Koninkrijk gekomen. Christus’ dood aan het kruis brengt verzoening voor de wereld en Zijn opstanding uit de dood is het begin van Gods nieuwe schepping (Solus Christus). Christus Zelf draagt Zijn discipelen op om uit te gaan om alle volken te onderwijzen, hen te dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en hun te leren alles wat Hij hun geboden heeft, in acht te nemen. Hij is niet alleen de Zender, maar ook de kern van de boodschap: in al ons verkondigen gaat hem om ‘Jezus Christus, en Die gekruisigd’ (1 Korinthe 2:2).

(3) De Heilige Geest verbindt

De Heilige Geest is de Geest van Christus, door Wie Christus als Levende in deze wereld is. De Geest verbindt mensen door het geloof in het Evangelie met Christus en zo met het heil. De Geest verbindt mensen ook aan elkaar en brengt hen samen in de gemeente, het Lichaam van Christus. Omdat wij door geloof en niet door iets anders gered worden (Sola Fide) is ieder in Gods gemeente gelijk, en worden menselijke grenzen doorbroken. Iedere gelovige ontvangt gaven tot opbouw van de gemeente en ieder wordt dan ook geroepen om bij te dragen aan de opbouw van de gemeente.

Het wereldwijde zendingswerk is niet ons werk, maar Gods werk en dat betekent dat het niet maakbaar is. Mensen en middelen worden gebruikt door de Heilige Geest zodat zij vrucht kunnen dragen. Dit vraagt om inzet en toewijding om mensen en middelen zo goed mogelijk in te zetten. Maar dit kan in ontspanning en met vertrouwen, omdat God Zijn eigen weg gaat en Hij niet afhankelijk is van ons.

Andersom vraagt dit een houding van afhankelijkheid en voortdurend gebed. In ons gebed oriënteren we ons telkens op wat de Geest ons zeggen wil en zoeken we ernaar om te verstaan waarheen Hij ons wil leiden.

Omdat de Heilige Geest ons verbindt met Christus, de Gekruisigde, moet lijden in de navolging en dus ook in zendingswerk niet worden uitgesloten, maar worden verwacht. God kan lijden gebruiken om het getuigenis van Christus krachtiger te laten klinken. Wij zijn door de Geest van Christus ook verbonden met broeders en zusters wereldwijd die lijden onder discriminatie en vervolging.

De machten van het kwaad en zonde zijn nog zichtbaar in allerlei vormen van gebrokenheid in de wereld. Daarom gaat er ook dingen mis in ons werk, in onze woorden, houding en in relaties. Maar door die gebrokenheid en door dit lijden heen helpt de Geest ons echter ook te blijven geloven dat er vernieuwing van de schepping zal zijn en vuurt Hij ons aan om daarvoor te blijven bidden.

(4) Het Woord als tegenover

De Bijbel is het Woord van God, waardoor wij Hem leren kennen (Sola Scriptura). Gods Woord toetst heel het menselijke leven, zoals dat zichtbaar is in persoonlijke levens, menselijke structuren en manieren van denken, en plaatst dit alles in hert licht van het Koninkrijk van God. Omdat Gods Woord ‘levend en krachtig’ is, geloven we dat de kerk zich steeds opnieuw moet openstellen en laten oproepen door het Woord om in de eigen tijd en context daadwerkelijk gemeente van Jezus Christus te zijn. De Schrift daagt mensen – de GZB daarbij inbegrepen – steeds en overal uit tot voortdurende ‘reformatie’.

In ons werk stellen wij verdieping van de kennis van de Bijbel in gemeenten en theologische opleidingen centraal. Daarbij delen wij met dankbaarheid de inzichten in de Schrift vanuit de gereformeerde traditie waarin wij staan en die mede onze identiteit bepaalt. En wij staan open om inzichten in Gods Woord vanuit andere culturen en kerkelijke tradities te ontvangen. Zo kunnen wij samen ‘met alle heiligen’ de volheid van God en van Christus leren kennen (Efeze 3) en ons steeds vanuit die volheid laten transformeren.

Deze ontmoeting levert een creatieve spanning op waardoor ons denken en onze vanzelfsprekendheden worden uitgedaagd en waardoor ons geloof verdiept en verrijkt. De rijkdom van deze uitwisseling wil de GZB vruchtbaar maken voor de gemeenten in Nederland. Dit vraagt om een openhartig gesprek dat ingebed is in gezamenlijk gebed.

(5) Als gemeenschap geroepen en gezonden

Genade betekent dat Christus mensen opzoekt en ontmoet daar waar zij zijn. Als gelovigen worden zij geroepen om discipelschap, of navolging, vorm te geven in de concrete context van hun eigen leven. Voor de GZB betekent dit dat wij dichtbij mensen willen zijn, onder andere door de presentie van zendingswerkers en door te voorzien in de vragen en noden die er kunnen zijn. Daarnaast willen we door toerusting en training bijdragen aan de groei van mensen in geloof en toewijding, maar ook aan verbetering van leefomstandigheden en aan het bevorderen van gerechtigheid en toekomstverwachting. Door dit alles gaan mensen in hun eigen leven getuigen van Gods genade en zegen.

Navolging vindt altijd plaats in verbondenheid met een gemeenschap van discipelen. De verzoening door Christus is tussen God en mensen, en dan ook tussen mensen onderling. In de gemeente wordt deze verbinding met God en met elkaar versterkt en gevierd (Soli Deo Gloria). We geloven dat de gemeente in het centrum staat van Gods werk in deze wereld: door de lof en aanbidding van God hoog te houden; door uit te reiken naar de mensen om hen heen in Woord en dienst; door de manier waarop gemeenteleden met elkaar samenleven; door zich in deze wereld in te zetten voor recht en vrede; en door te bidden voor deze wereld laat de gemeente iets zien van Gods Koninkrijk.

Daarom wil de GZB bijdragen aan de groei en het getuigende karakter van lokale gemeenten wereldwijd. Door die samenwerking met gemeenten wereldwijd benadrukken we de eenheid in het lichaam van Christus, juist omdat we in ons werk ook de pijn van de verdeeldheid zien. Het gebed van Christus ‘dat ze allen één zijn’  is daarbij onze drijfveer.