Sluiten

Druk op enter om te zoeken, ESC om te sluiten.

Integriteit en klachten

Integriteit

De GZB hecht grote waarde aan het integer omgaan van medewerkers met collega’s, de mensen op het veld en in de gemeenten. U kunt het beleid van de GZB hier nalezen. Ondanks onze inzet bestaat de mogelijkheid dat iemands grenzen worden overschreden door een medewerker van de GZB. U kunt dan contact opnemen met een leidinggevende binnen de GZB. Namen en e-adressen vindt u hier. Medewerkers van de GZB kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Eventueel kunt u via het contactformulier een anonieme melding maken van uw klacht. Wij verzoeken u wel uw telefoonnummer te vermelden, zodat we met u kunnen spreken over de inhoud van de klacht en u de steun kunnen bieden die nodig is.

Meldpunt: Stuur voor het melden van een integriteitsschending een bericht naar integriteitsmelding@gzb.nl of bel ons op 0343-512444. Wij doen ons best om u/jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Klachten

De GZB wil vanuit zijn visie, missie en beleid integer handelen en transparant zijn in haar communicatie naar buiten toe. Opmerkingen en klachten over ons werk en onze communicatie neemt de GZB zeer serieus. Elke mondelinge of schriftelijke klacht handelen wij zo goed mogelijk af. Heeft u een klacht dan bieden we u allereerst de mogelijkheid van klachtopvang en klachtbemiddeling aan. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen in onze interne klachtenprocedure, die hieronder te downloaden is. Ons streven is een klacht allereerst op een zo kort mogelijk termijn in overleg tussen de klager en de betrokkene binnen onze organisatie weg te nemen.

Klacht indienen: Heeft u of heb jij een klacht? Laat het ons weten! Stuur een bericht naar info@gzb.nl of bel ons op 0343-512444. Wij doen ons best om u/jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Interne klachtenafhandeling

Klachten worden zo mogelijk direct telefonisch of schriftelijk afgehandeld, maar uiterlijk binnen tien werkdagen. Afhankelijk van de inhoud, het onderwerp en de ernst van de klacht wordt de klacht behandeld door de teamleider of de directie. Hierbij kan ook onze vertrouwenspersoon een rol spelen. Meer informatie over de interne klachtenprocedure vindt u hier.

Externe klachtencommissie

Heeft u een klacht dan is het van belang in overleg met onze organisatie te bezien of uw onvrede zo snel mogelijk kan worden opgelost. Daarom bieden we u allereerst de mogelijkheid van klachtopvang en klachtbemiddeling aan. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u hiervoor lezen onder interne klachtenafhandeling. Ons streven is een klacht allereerst op een zo kort mogelijk termijn in overleg tussen de klager en de betrokkene binnen onze organisatie weg te nemen. Daarbij kan ook onze vertrouwenspersoon een rol spelen. Mocht u er op deze manier niet uitkomen dan kunt u zich tot de externe klachtencommissie wenden.

De externe klachtencommissie is door de GZB en enkele andere organisaties ingesteld. De commissie bestaat uit personen die onafhankelijk van de organisaties zijn.

Klachtbehandeling

U kunt uw klacht rechtstreeks voorleggen aan de klachtencommissie van onze organisatie. Dit kunt u doen door uw klacht schriftelijk in te dienen bij:

Klachtencommissie
t.a.v. de secretaris dhr. I.C.A. Tahaparij
E-mail: ica.tahaparij@kpnmail.nl
Telefoon: 0184-683028

Binnen een week krijgt u een bevestiging hiervan en wordt u geïnfor­meerd over de verdere gang van zaken.

De klachtencommissie zal, wanneer zij besluit de klacht in behande­ling te nemen, een onderzoek in­stellen naar de ingediende klacht. Hier wordt hoor en wederhoor toegepast. Daarnaast kan de commissie uiteraard advi­seurs of getuigen horen.

In principe zal de commissie binnen 2 maanden na het indienen van de klacht een gemotiveerd advies opstellen en dit vervolgens aan alle betrokkenen toezenden. Deze termijn van twee maanden kan maximaal twee keer worden verlengd.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van bijstand en advies door de klager zelf bekostigd dienen te worden.

Reglement van de onafhankelijk externe klachtencommissie

Het reglement van de klachtencommissie is hier te raadplegen.