ANBI en CBF
      


De GZB is door het CBF erkend als goed doel en door de belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Hierdoor zijn giften aan de GZB aftrekbaar en is het bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Met het oog op deze erkenningen publiceren we de volgende gegevens:
 
 

ANBI

Naam Vereniging 'De Gereformeerde Zendingsbond'
RSIN / fiscaal nummer 00269.12.06
Contactgegevens https://www.gzb.nl/contact
Bestuurssamenstelling, namen bestuursleden http://www.gzb.nl/over-gzb/bestuur
Beleidsplan http://www.gzb.nl/over-gzb/visie-en-missie
Beloningsbeleid Leden van het bestuur van de GZB worden niet bezoldigd; ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. Zij ontvangen alleen vergoeding van de gemaakte kosten en hebben de mogelijkheid om binnen de fiscale regeling voor vrijwilligersvergoedingen een vergoeding voor bestede tijd te ontvangen. Door bestuursleden wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Doelstelling De statutaire doelen van de GZB zijn:
1. Het verrichten van zendingswerk in het algemeen buiten Nederland, gehoorzamend aan het bevel en gelovend in de belofte van Christus door het brengen van het Woord van God, in samenwerking met partnerkerken en -organisaties door middel van financiële ondersteuning en de uitzending van zendingswerkers.
2. De missionaire toerusting van de leden en gemeenten door middel van onder meer voorlichting, bijeenkomsten en publicaties.
Verslag uitgeoefende activiteiten http://www.gzb.nl/over-gzb/jaarverslag
Financiële verantwoording http://www.gzb.nl/over-gzb/jaarverslag

CBF

Statuten Statuten 10 september 2014
Gedragscodes en richtlijnen  De GZB onderschrijft, naast en aanvullend op de eisen voor ANBI en de Erkenningsregeling Goede Doelen (getoetst door het CBF), de volgende gedragscodes en richtlijnen (voorgeschreven door Goede Doelen Nederland voor de hierbij aangesloten organisaties):
  • SBF-code Goed bestuur (waaronder de normen op het gebied van fondsenwerving in het hoofdstuk voor fondsenwervende organisaties)
  • Richtlijn 650 (onderdeel van richtlijnen voor de jaarverslaggeving van de Raad voor de jaarverslaggeving)
  • Regeling beloning directeuren goede doelen.
  • Richtlijn financieel beheer goede doelen (beleggingsbeleid)
  • Handreiking verwerking en waardering van nalatenschappen belast met (vrucht)gebruik.
Beloning directie Bij de bepaling van het beloningsbeleid en de vaststelling van de beloning voor de directie gebruikt de GZB arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. Jaarlijks wordt de beloning getoetst op basis van de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen. Deze adviesregeling geeft een maximumnorm voor het jaarinkomen aan de hand van criteria voor omvang en complexiteit van de organisatie. De GZB valt in groep F van deze adviesregeling en het salaris van de directeur (€ 89.165) is lager dan het maximum volgens deze categorie (€ 91.871).
In de bijlage is de toetsing verder beschreven.

CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kunt u ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.